විද්‍යාව හා තාක්ෂණය වෙනුවෙන් වූ පහසුකම් සහිත ”විද්‍යා උද්‍යානයක්” ආරම්භ කිරීමට විද්‍යා හා උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය සැළසුම් කර ඇත. හෝමාගම, පිටිපන අක්කර පනහක භූමියක් පුරා මෙම උද්‍යානය අදියර හතරකින් අවසාන කිරීමට නියමිතය. පළමු අදියරයේදී ”නැනෝ” තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටැවේ. පුස්තකාල හා විද්‍යාගාර පහසුකම් ඇති මෙහි ඉදිකිරීම් සඳහා රුපියල් කෝටි 83ක් පමණ රජයෙන් වෙන්කැරෙයි. දෙවැනි, තෙවැනි හා සිව්වැනි අදියරවලදී පිළිවෙළින් ඉහළ තලයේ පර්යේෂණ සඳහා වන පහසුකම් උසස් තාක්ෂණ කර්මාන්ත සඳහා පහසුකම් ඇති කිරීමටත් විද්‍යාඥයන් හා පර්යේෂකයන්ට වෙන් වූ නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමටත් සැලසුම් කර ඇත.