විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ කර්මාන්ත ව්‍යවසායකයන් අතර සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරිමෙන්ව්‍යාපාර අවස්ථාවැඩි කර ගැනිමේ අරමුණෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පර්යේෂණ සභාව අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹ තිබේ.

මෙ රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් විද්‍යාර්ථීන් සහ කර්මාන්ත කරුවන් අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනැගීම සිදුකරනු ලබන අතර එමගින් නිෂ්පාදන ශක්තිය වර්ධනය කිරීම, අපනයන වැඩි කිරීම අපනයන විවිධාංගිකරණය සහ ආනයන ආදේශක හදුන්වාදීම සිදුවනු ඇත. මෙය රටේ ආර්තික සංවර්ධනයට ධනාත්මකව බලපානු ඇත. ශ්‍රී ලංකා වානිජ මණ්ඩලයේ මූලික අරමුණ වනුයේ ක්ෂුද්‍ර කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසනයන් සංවර්ධනය කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් දේශීය හා විදේශීය වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කිරිමයි.

විද්‍යා,තාක්සණ හා පර්යේසණ කටයුතු සංවර්ධනය,සැලසුම් කිරීඹ, සම්බන්ධීකරණ හා පහසුකම් සැපයීම සඳහා රජයට සහාය වීම ශ්‍රී ලංකා ජාතික පර්යේෂණ සබාවේ අරමුණ වේ. ශ්‍රී ලංකා ජාතික පර්යේෂණ සභාවෙහි ප්‍රධාන කාර්යයන් වනුයේ පර්යේෂණ යෝජනා කැඳවීම,අගයැමී සිදුකිරීඹ, අරමුදල් සැපයිම සහ ශ්‍රී ලාංකික පර්යේෂඛයන්ගේ සාර්ථක පර්යේෂණ හා නව්‍යකරණයන් සඳහා ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති කිරීමයි.

නව නිපැයුමක් හෝ සේවාවක් සංවර්ධනය කිරීමට හේතුවිය හැකි නව්‍ය අදහසක් තිබේ නම්, ඔබේ නව්‍ය අදහසෙහි තාක්ෂණික හා ආර්ථකි හක්‍යතාව තක්සේරු කිරීම මූල්‍යකරණය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික පර්යේසණ සභාව ඔබට සහාය වනු ඇත. එපමණක් නොව ඔබේ අදහසෙහි රහස්‍යභාවය පවත්වා ගැනීමෙනව් සුදුසු පර්යේෂණ හවුල්කරුවන් (අවශ්‍යනම්) තෝරා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ජාතික පර්යේෂණ සභාව ඔබට සහාය වනු ඇත. තවද ව්‍යාපෘති් පිරිවැයෙන් 50%ක්(උපරිම වශයෙන් රු.මිලියන 40කට යටත්ව) යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ ශක්‍යතාව මත පදනම් ව ලබාදිමට ජාතික පර්යේසණ සභාව සුදානම්ය. (කොන්දේසි සහිතයි) අවසාන වහයෙනව් මෙම හවුල්කාරින්ව ව්‍යාපෘතිය හරහා නව්‍ය නිෂ්පාදනයක් වැඩි දියුණු කළ නිෂ්පාදනයක්, සේවාවක් හෝ අගය කළ එක වාණිජකරණය කළ නිෂ්පාදනයක් බිහිකිරීමේ ඔබේ ඉලක්කය සපුරා ගනු ලැබිය හැකිය.

මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන අය යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ කෙටි සාරාංශයක්, සම්න්ධ කළ හැකි තොරතුරු සමග sa@antionalchamber.lk වෙත දිය යුතුය.