සොඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් තෝරාගනු ලැබ ඇති රෝහල්වල දැඩි සත්කාර ඒකක සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඩයලොග් ආසිආටා සමාගම රුපියල් ලක්ෂ 2,000 ක මූල්‍ය ප්‍රදානයක් කර ඇත.

කඩිනම් අවශ්‍යතා ඇති දැඩි සත්කාර ඒකක සංවර්ධනය, අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම, දැඩි සත්කාර ඒකකවල ධාරිතාව වැඩි කරමින් මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම මුදල යෙදවීමට නියමිතය.

වර්තමානයේ වර්ධනය වෙමින් තත්ත්වය හමුවේ මෙරට රෝහල්වල දැඩි සත්කාර ඒකකවල පහසුකම් පුළුල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් මතුව ඇති බවත් එබැවින් රෝහල්වල දැඩි සත්කාර ඒකක සංවර්ධනය කිරීමට, අති නවීන වෛද්‍ය උපකරණ ලබාගැනීමට සහ රෝහල්ගත වන ආසාදිතයන්ට පමණක් නොව සියලුම පුද්ගලයන්ගේ අවශ්‍ය වන අය වෙනුවෙන් දැඩි සත්කාර පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් මෙම මූල්‍ය ප්‍රදානය කළ බව ඩයලොග් ආසිආටා සමාගම සඳහන් කරයි.

055