ඉඩම් ප්‍රශ්න නඩුහබ ආදිය බලපාන දිනයකි. රැකියාවල නිරතවූවන්ට ඒ සඳහා වැඩි කාලයක් යෙදවීමට සිදුවේ. තම හිතවතකුගේ අවශ්‍යතාවයක් සඳහා වෙහෙසීමට සිදුවේ. ඉක්මන්කාරී ගති බලපාන දිනයකි.