සතුරු බලවේග අබිබවා කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැබේ. අන්‍යයන් අවනත කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. අහම්බෙන් ලැබුණු දෙයකින් ප්‍රයෝජන ලැබීමට හැකිවේ. මිශ්‍රඵල සහිත දිනයකි.