වංචනික පුද්ගලයන්ගේ බලපෑම් සහිත දිනයකි. නිවාස අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා වැයවීම් ඉහළ යයි. නීති ප්‍රශ්න ආදිය බලපාන දිනයකි. බලාපොරොත්තු රහිත වියදම් යෙදේ.