ආයෝජන කටයුතුවලින් තම බලාපොරොත්තු ඉටුවේ. කලක් ඇසුරු කරන්නකුගෙන් දුරස්වීමට සිදුවේ. ස්වයං රැකියා කටයුතුවලින් බලාපොරොත්තු ඉටුවේ. අවිවේකී දිනයකි.