උගුරේ වූ ගෙඩියක් ඉවත් කිරීමේ සැත්කමේදී අතපසුවීමකින් හෝ වෛද්‍යවරුන් අතින් තම ස්වර තන්ත්‍ර වලට හානිවනු ඇතැයි සිතූ ගායිකාවක මුළු සැත්කම කරද්දී ගීත ගායනා කරමින් සිටි පුවතක් ප්‍රංශයෙන් වාර්තා වේ.

ඇලාමා කාන්ටේ නම් වන මේ ගායිකාවගේ උගුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි පැරාතයිරොයඩි ග්‍රන්ථීයේ ගෙඩියක් හටගෙන තිබිණි.  එය ඉවත් කිරීමට යාමේදී කටහඩ උපදවන ස්වරතන්ත්‍ර වලට හානි වීමට ඉඩ ඇතැයි වෛද්‍යවරු ඇයට දැන්වූහ.

පිළියමක් ලෙස ඇයට ශල්‍යකර්මය පුරාවටම ගීත ගායනා කරමින් සිටින්නයැයි ඔවුහු උපදෙස් දී තිබේ.ඒ මාර්ගයෙන් ස්වර තන්ත්‍ර වල පිහිටීම හොඳින් හඳුනාගත හැකි වනු ඇති නිසා ඒවාට හානියක් නොකර ශල්‍යකර්මය සිදුකළ හැකි වනු ඇතැයි ඔවුන් පවසා ඇත.

මේ අනුව මෝහනය කරන්නෙකුගේ සහය ලබාගෙන ඇති ඇය ශල්‍යකර්මය අතරතුරදී මෝහන නිද්‍රාවකට පිවිස ගීත ගායනා කර තිබේ.

ගගීත ගායනයට සවන් දෙමින්ම වෛද්‍යවරු ශල්‍යකර්මය සාර්ථකව නිම කළහ.

ශල්‍යකර්මය අතරතුරදී සිදුවූ කිසි දෙයක් තමන්ට මතක නොමැති බවත් මතක එකම දෙය තමන් අප්‍රිකාවට සංචාරය කර එහිදී ගීත ගායනා කිරීම පමණක් බවත් ඇලාමා කාන්ටේ පවසන්නීය.