සම්පූර්ණයෙන්ම ලූණු කුට්ටි භාවිතා කිරීමෙන් තනා ඇති හෝටලයක් බොලිවියාවේ පිහිටා ඇත.

‘පැලැසියෝ ඩෙ සැල්‘ නම් වන මෙම හෝටලය පිහිටා ඇත්තේද ලූණු ලේවායක් මැදය.

හෝටලය තැනීමට ලූණු කුට්ටි ලක්ෂ 10 කට අධික ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන තිඛෙන අතර ගෘහභාණ්ඩ සියල්ලක්ම පවා තනා ඇත්තේ ලූණු වලිනි.

මේ සදහා වසර ගණනාවක් ගතවී ඇතැයි සදහන්ය.

හෝටලයේ නවාතැන් ගන්නවුන්ට එහි බළධාරීන් ලබා දෙන එක උපදෙසක් වේ ‘බිත්ති හා ගෘහභාණ්ඩ ලෙව කෑමෙන් වළකින්න‘ යැයි ඔවුන්ට උපදෙස් ලබා දේ.

ලූණු වලින් තැනුණද රජ මාළිගයක සැප හෝටලයෙන් එහි නවාතැන් ගන්නවුන්ට ලබා දෙන්නේයැයි එහි පා,නාධිකාරිය කියයි.