පෙබරවාරි 24 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිත දිගුකාලීන අපේක්ෂිත මැතිවරණයට පෙර දේශපාලනික කටයුතුවල නිරතවීමට දේශපාලන පක්ෂවලට නිදහසක් ලබාදී ඇති බව තායිලන්ත හමුදා  ආණ්ඩුව පවසයි.

වසර 4 කට පෙර හමුදාව විසින් කුමන්ත්‍රණයකින් පත්කර ගත් ආණ්ඩුව බලයෙන් පහකරනු ලැබූ විට දේශපාලනික උද්ඝෝෂණ තහනම් කිරිමට නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

2014 වර්ෂයේ දී තායි පක්ෂයේ ආණ්ඩුව බලයෙන් පහකර හමුදා ආණ්ඩුව බලයට පත්විය.

තායිලන්තයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යළි ස්ථාපිත කිරීමට අදහස් කරන බව හමුදා ආණ්ඩුව සෑම විටම අවධාරණය කෙරිණි.

2017 ජනමත විචාරණයක දී මහජනතාව විසින් අනුමත කරන ලද මැතිවරණ  ක්‍රමයට නව ව්‍යවස්ථාවක් හා වෙනස්කම් ද සිදු කරන ලදී.

 

(බීබීසී ඇසුරෙනි)

(28535)