ෆයිසුල් හසන් කදාරි (77) නම් මේ පුද්ගලයා තමන් ජීවිත කාලය පුරාට ඉපැයූ සියලූම මුදල් මේ වෙනුවෙන් යොදවා ඇත.

ෆයිසුල්ගේ බිරිද 2011 වසරේදී මිය ගියාය.ඔවුන්ට දරුවන් නැත.ඇයගේ මරණ මංචකයේදී ෆයිසුල් පොරොන්දුවක් දී ඇත.ඒ ඇය සදා මතකයේ රැදවීමේ සමත් දෙයක් තමන් කවදා හෝ ඉදිකරන බවයි.

ආදරයේ උත්තරීතර සංකේතය අන් කුමක්ද ටජ්මහල මිස?..එසේ සිතූ ෆසිසුල් සිය නිවස පිහිටි ඉඩමේ ‘ටජ් මහලක්‘ ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇත.ප‍්‍රමාණයෙන් කුඩා වුවද සැබෑ ටජ් මහලට සෑම අතින්ම සමාන වනසේ තම නිර්මාණය ඉදිකරන බව ෆයිසුල් කියයි.

තම ටජ් මහල ඉදිකිරීමේ කටයුතු වල යෙදී සිටියි. ෆයිසුල්ද ඊට හවුල් වේ.ඔහු දිනකට පැය 8 ක් පමණ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට යොදවයි.මේ දිනවල ඉදිකිරීම් කටයුතු මදක් ඇනහිට තිබේ.ඒ ෆයිසුල් අත පැවැති මුදල් අවසන් වීම නිසාය.

තමන්ගේ අන්තිම සතය දක්වා දැනට වියදම් කර ඇතත් ණයක් ගැනීමට තමන්ගේ කිසිදු අපේක්ෂාවක් නැති බවත් කෙසේ හෝ බිරිද වෙනුවෙන් ඉදිකරන ටජ් මහල තම ශ‍්‍රමයෙන්ම ඉදිකර අවසන් කරන බවත් ෆයිසුල් පවසයි.