ධුරයෙන් ඉවත් වූ ඇනෙට්

ජර්මනියේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඇමැතිනී ඇනෙට් ෂාවාන් පෙරේදා (09) සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූවාය.
ෂාවාන්ට ඉල්ලා අස්වීමට සිදුවූයේ ඇය ඇයගේ ආචාර්ය උපාධි නිබන්ධනය සකස් කිරීමේ දී, නීතිවිරෝධී ලෙස වෙනත් නිබන්ධන කිහිපයකින් උපුටා ගැනීම් කළේ යැයි චෝදනා එල්ලවීමෙනි.
බර්ලීනයේ හෙයින්රිච් විශ්ව විද්‍යාලය ඇගේ ආචාර්ය උපාධිය ද අහෝසි කිරීමට තීරණය කර ඇත. 
හෙයින්රිච් විශ්ව විද්‍යාලය තමාට එල්ල කරන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තමන් නීති මගින් පියවරක් ගන්නා බව ෂාවාන් කියා සිටී.