පසුගියදා ඉන්දියාවේ කේරල ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන දේවස්ථානයක අපුරු විවාහ මංගල්‍යක් සිදුවිය. නිවුන් සහෝදරයෝ දෙදෙනෙක් නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනකු විවාහ කරගත්හ.

විවාහ මංගල උත්සවය අලංකාර කළ මල් කුමාරියෝ දෙදෙනාත් මල් කුමාරයෝ දෙදෙනාත් නිවුන් සහෝදර සහෝදරියෝ වූහ.

විවාහය ලියාපදිංචි කළ කතෝලික පුජකවරයන් දෙදෙනා ද නිවුන් සහෝදරයෝ වූහ.