තමන්ගේ හිස මත තිබිය යුතු යතුරු පැදි හිස්වැස්ම එළුවෙකුට පළදවාගෙන යතුරු පැදියේ ගිය ඉරාන ජාතික තරුණයෙන් පසුගියදා ඉරානයේ කුවස්වින් නගරයේදී දැකගත හැකි විය.

එළුවා සිටියේ යතුරු පැදියේ ටැංකිය මතය. සතාගේ හිඳ පළදවා තිබුණේ යතුරු පැදි හිස්වැස්මකි.

තවත් පුද්ගලයෙකු යතුරු පැදියේ පසුපස ආසනයේ අසුන්ගෙන සිටි අතර ඔහු තම උකුල මත තවත් එළුවකු රදවාගෙන සිටියේය.

මොවුන් දෙදෙන සත්ත්ව ගොවිපලක සේවය කරන්නවුන්යැයි සැළකේ.

\