ලෝකයේ ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල යළිත් ඉහළ ගොස් ඇති බව ලෝක බැංකුව නිවේදනය කරයි. ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් ආසියා රටවල ඇති ඉල්ලූම ඉහළ යෑම නිසා තෙල් මිල වැඩිවීමත්, යුරෝපය, දකුණු ඇමෙරිකාව සහ ඇමෙරිකාවට බලපෑ අයහපත් කාලගුණය නිසාත් වගා පාළුවී ආහාර නිෂ්පාදන කටයුතු පහළ ගොස් ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ ගොස් ඇත. ලෝක බැංකුවේ නවතම මිල දර්ශකයට අනුව ඉකුත් දෙසැම්බර් මාසයේ සිට මාර්තු මාසය තෙක් කාලය ඇතුළතදී ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් සියයට 8 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ. ඒ අනුව ධාන්‍ය වර්ග, මේද සහ තෙල් ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල 2012 ජනවාරි මාසයේ සිට ඉහළ ගිය බව ලෝක බැංකුවේ දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ සහ ආර්ථික කළමනාකරණ උප සභාපති ඔලාවියානෝ කැනිටෝ නිකුත් කළ එම මිල දර්ශකයේ දැක්වේ.