මතුගම තෙඹුවන පියනන්ද හිමි පදනම සහ තෙඹුවන පොලිසිය එක්සත් ක‍්‍රීඩා සමාජය එක්ව සංවිධාන කළ බක් මහ උළෙල තෙඹුවන ක‍්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්විණි.
පිහිනුම් තරඟ සහ ඔරු පැදීමේ තරඟ පැවැත්වුනේ කළු ගෙඟ්දීය.