අගෝස්තු මාසයේ 25 වැනි දිනයන්හි දී ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ලෝකයේ සිදුවූ වැදගත් සිදුවීම් කිහිපයක්