(දයාසීලි ලියනගේ) 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයෙක් පසුගිය සතියේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ දේශපාලනඥයන් පිරිසක් හමු වී 

අතිශයින් පෞද්ගලික මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ. 

 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දේශපාලනඥයන් තිදෙනෙක් මේ වෙන විට වෙනම හමු වී සාකච්ඡා කර ඇති බව කියන මෙම දේශපාලනඥයා ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ බව වාර්තා වේ. සිය පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වෙන ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෙක් සම්බන්ධයෙන් සිය මතය ප්‍රකශ කර ඇති මෙම දේශපාලනඥයා එයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහාය ලබා ගැනීම මෙම සාකච්ඡාවල මූලික අරමුණ වී ඇති බව කියති. 


 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයින් මේ පිළිබඳව පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දී නැති අතර පසුව සාකච්ඡා කර තීන්දුවක් දෙන බව ප්‍රකාශ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.