2016 වසරේ පළමු වසරට ළමයින් ඇතුලත් කර ගන්නා අද (14) දිනයේ සමස්ත සිසු පරපුරෙන් ලක්ෂ තුන හමාරක් අද පාසැල් ගියත් තවත් ළමයින් 2000 - 3000 ක් අතර ප්‍රමාණයක් පාසැල් ගියේ නැති බව ලංකා ගුරු සංගම් සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු  මහතා කියයි.

ළමයින් ඇතුලත් කර ගැනීමේ ප්‍රතිපත්ති වල ඇති යම් යම් ගැටලු නිසාත් සමහර පැසල් සංවර්ධන සමිතිවල ක්‍රියා කලාප නිසාත් මෙසේ සිදු වී ඇති බව ඔහු කියයි.

කෙසේ වුවත් මෙම තත්වය හැකි ඉක්මනින් මග හරවා පාසල් අහිමි සිසුන්ට කඩිනමින් තමනට හිමි පාසල්වන ළඟම හොඳම බවට පත් කර ගත යුතු බව ද ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා කියයි.