ලහිරු හර්ෂණ

සාලාව යුද හමුදා කඳවුර අසල වෙළඳසලක ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි ද, ගින්න නිවීම සඳහා මේ වන විටත් ගිනි නිවන රථ යොදවා ඇතැයි ද පොලිසිය කියයි.