ලබන අප්‍රේල් මාසයේ  පළමු වැනිදා සිට සම්බා සහල්  සහ  නාඩු සහල්  උපරිම සිල්ලර මිලකට අලෙවි කිරීමට  සහල් මෝල් හිමියන් අතර එකඟතාවකට පැමිණ තිබේ.


ඒ අනුව සම්බා සහල්  කිලෝව රුපියල්  85කට හා  නාඩු සහල්   කිලෝව  රුපියල්  80 ක උපරිම සිල්ලර මිලකට යටත්වේ .


සහල් මෝල් හිමියන් හා කෘෂිකර්ම ඇමැති  පී හැරිසන් මහතා අතර පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව එම එකඟතාවට පැමිණ තිබේ.

 

(36698)