වලල්ලාවිට සුදර්ම දහම් පාසෙල් 2016 වසර සඳහා ශිෂ්‍යනායක නායිකාවන්   වෙනුවෙන්   නිල ලාංඡන පැළැඳවීම ශ්‍රී සුවි සුවිසුද්ධාරාම විහාරස්ථ ධර්ම  ශාලාවේදි  උත්සවශ්‍රීයෙන්  පැවැත්විණි.

වලල්ලාවිට ශාසානාරක්ෂණ බලමණ්ඩලයේ සභාපති ගුලවිට සිරිනිවාස හිමියන්ගේ   අනුසාසනාවෙන් වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් දර්ශනා රණසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  ශිෂ්‍යනායක නායිකාවන් 12 දෙනකු වෙත නිල ලාංඡන පැළැඳවීම සිදු කෙරිණි.

ප්‍රධන ශිෂ්‍ය නායකයා වශයෙන් ලහිරු රසාංජන නානයක්කාර සිසුවාත් ප්‍රධන ශිෂ්‍ය නායිකාව වශයෙන් දිනිති එරංගා සිසුවියත් මෙහිදි සමරු නිල ලාංඡන පැළැදි අතර

ප්‍රදේශයේ දරු දැරියන් වෙනුවෙන් වලල්ලාවිට මහා විද්‍යාලයේ සේවයේ නියුක්තව ලබා දුන්නාවූ ශාස්ත්‍රාදානය වෙනුවෙන් ගුලවිට සිරිනිවාස හිමියන්ට ද   දහම් පාසලේ  වසර 28 සේවා කාලයක නිරත වු පේමදාස ගොඩකන්ද මහතා ඇතුළු  ගුරු මණඩලයේ  සියළුම දෙනා වෙනුවෙන් ද උපහාර සමරු තිළිණ ප්‍රධනය කිරිමක් ද සිදු කළේය.  

1-(2) 1-(3) 1-(4) 1-(5) 1-(6) 1-(7) 1-(8) 1-(9) 1-(10) 1-(11)