(අතුල බණ්ඩාර නෙළුම්පත්ගම)

රාජාංගණය ජලාශයේ වාන් දොරටු 6 ක් අද (03) විවෘත කර තිබෙන බව රාජාංගණය ජලාශය භාර වාරි මාර්ග ඉංජිනේරු ලසික හේමාල් මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව තත්පරයට ගණ අඩි 6312 ක ජල ධාරිතාවයක් රාජාංගණය ජලාශයෙන් මුදාහරිනු ලබයි.

කලා ඔය සහ අනෙකුත් ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වල සිට රාජාංගණය ජලාශයට තත්පරයට ගණ අඩි 6000 ක පමණ ජල ධාරිතාවයක් ලැබෙමින් පවතියි.

ජලාශයේ දොරවල් දෙකක් අඩි 6 බැගින්ද තවත් දොරවල් දෙකක් අඩි 4 බැගින්ද ඉතිරි දොරවල් දෙක අඩි දෙක බැගින්ද එසවීමට කටයුතු කළ බව වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.