(දයාසීලි ලියනගේ)

බද්දේගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික වියදම් වාර්තාව වැඩි ඡන්ද 8කින් පරාජයට පත්වී ඇත.

මෙම වාර්තාවට පක්ෂව ඡන්ද 6ක්ද, විපක්ෂව ඡන්ද 14ක්ද ලැබී තිබුණු බව ප්‍රාදේශීය සභාවේ උපසභාපති ජේ.පී. ඉලේසිංහ මහතා කීය. පොදු ජන පෙරමුණට බලය ඇති මෙම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික වියදම් වාර්තාවට එම පක්ෂයේම උපසභාපතිවරයා සහ තවත් 5 දෙනෙකු විරුද්ධව ඡන්ද පාවිච්චි කළ බවද ඉලේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් භූමියක පිහිටි වටිනා ගස්වර්ග 2ක් කපාදැමීම හා සෙවිලි තහඩු වංචාවන් පිළිබදව ඇති චෝදනාවලට විරෝධය දක්වා සභාපතිවරයා ඉදිරිපත්කළ මාසික වියදම් වාර්තාව පරාජය කළ බවද උපසභාපති ජේ.පී. ඉලේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.