දීපාල් සිල්වා
 
හික්කඩුව පැරෑලියේ ඉදිකරමින් පවතින ධීවර වරායේ දියනාමින් සිටි තරුණයන් දෙදෙනකු දියේ ගිලි ඇතැයි පොලිසිය කියයි.
 
ඉන් එක් තරුණයකුගේ සිරුරක් සොයා ගත් බවත් අනෙක් තරුණයා සෙවීමේ මෙහෙයුම් අරඹා ඇති බවත් මීටීයාගොඩ පොලීසිය පවසයි.