(දිලීප් ජයසේකර)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට මේ දිනවල පවතින දැඩි නියං තත්ත්වය නිසා ප්‍රදේශ රැසකම වැව් අමුණු සිදී ගොස් තිබේ.

සුරියවැව රම්මුදුවැව වැව හා වැලිවැව සිදිගොස් ඇති අයුරු ඡායාරූපවල දැක්වෙයි.