(ක.ග කරුණාරත්න)


වැලිකන්ද, මගුල්පොකුණ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මහවැලි වාරි ඇළක දිය නෑමට ගිය 37 හැවිරිදි කාන්තාවක අද (16) උදේ දියේ ගිලී ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇතැයි වැලිකන්ද පොලීසිය කියයි.


වැලිකන්ද පොලීසිය මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වයි.