(පාලිත ආරියවංශ)

ලෝකයේ රටවල් 12 ක විදේශීකයන් 38 දෙනෙක් රැගත් ගල්අගුරු දුම්රිය අද (13) දෙමෝර දුම්රිය ස්ථානයට ළඟාවිය.

ඇල්ල ආරුක්කු නමය පාලම මතින් දුම්රිය ගමන් කළ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.