පාලිත ආරියවංශ

කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් මාස 2යි දවස් 7 ක් ඇණ හිට තිබූ උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ බදුල්ල හා මහනුවර දුම්රිය අද (27) උදේ ගමන් ආරම්භ කළේය.

පෙ.ව. 8.40 ට මෙම දුම්රිය බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත්වූ බව බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා පැවසීය .

භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියක් වන මෙහි මගී මැදිරි 3ක් තිබූ නමුත් බදුල්ලෙන් පිටත්වීමට කිසිදු මගියකු නොවීය.