ඉදිරි දින කීපයේදී  නිරිත දිගින් හමන මෝසම්  ප්‍රවාහයේ සුළං වේගයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

‘බස්නාහිර, සබරගමුව  හා මධ්‍යම පළාත්වලත් සහ ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවන අතර අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේදී නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල තැනින් තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය වේ‘.

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                    දිනය : 05/07/2015

   නගරය

උෂ්ණත්වය

 (සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

34

25

90

55

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

මඩකලපුව

35

26

85

60

අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

කොළඹ

31

26

90

75

වැසි වාර කිහිපයක්.

ගාල්ල

30

26

85

75

වැසි වාර කිහිපයක්.

යාපනය

32

28

80

70

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

මහනුවර

29

22

90

65

වැසි වාර කිහිපයක්.

නුවරඑළිය

20

14

90

70

වැසි වාර කිහිපයක්.

රත්නපුරය

32

24

95

60

වැසි වාර කිහිපයක්.

ත්‍රිකුණාමළය

36

27

80

50

අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

මන්නාරම

32

27

85

75

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.