(බිඟුන් මේනක ගමගේ)

2020 රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ දී අයදුම් කළ හැකි උපරිම වයස් සීමාව ලෙස 35 යෙදීම ඉවත්කර රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සැමට අයදුම්පත් යොමු කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගේ සංගමය හා බාහිර උපාධි සුරැකීමේ සංවිධාන එකතුව ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේදී යොදා ඇති අවුරුදු 35 වයස් සීමා කොන්දේසිය ඉවත් නොකළහොත් 2013/2014 අධ්‍යයන වර්ෂවල බාහිර උපාධිධාරීන් සියලු දෙනාට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුවන්නේ යැයි  ඔවුහු පවසති.  

පැවැති ආණ්ඩුව උපාධිධාරින්ට රැකියා දීමේදී 2013/2014 බාහිර උපාධිධාරීන් 2018 වර්ෂයේ දී බඳවා නොගැනීමෙන් එම උපාධිධාරීන්ගේ වයස් සීමාව මේ වනවිට අවුරුදු 35 ඉක්මවීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇතැයි එම සංවිධාන පවසයි.

පැවැති ආණ්ඩුව මෙම තත්ත්වයට සෘජුව වගකිව යුතු යැයි ද නව ආණ්ඩුව රැකියා සඳහා බඳවාගැනීම් ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළ ද 2020 පෙබරවාරි 07 සිට 14 දක්වා දින හතක් වැනි ඉතා සීමිත හා කෙටි කාලසීමාවක් යටතේ අයදුම්පත් කැඳවීම හා වයස් සීමා පැනවීම ඇතුළු කොන්දේසි කීපයක් මගින් නැවතත් උපාධිධාරීන් විශාල සංඛ්‍යාවකට අසාධාරණයක් සිදුව ඇතැයි ඔවුහු චෝදනා කරති.

මෙම ඉල්ලීම් විධිමත් ලෙස කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාට ඒකාබද්ධ සංදේශයක් බාරදීමට තීරණය කර ඇතැයි ද රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගේ සංගමය හා බාහිර උපාධි සුරැකීමේ සංවිධාන එකතුව වැඩිදුරටත් පවසයි.