(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

වී අලෙවි මණ්ඩලය වී මිලදී ගැනීම සඳහා ඉකුත් වසර 10 ක කාලය තුළ රාජ්‍ය බැංකු දෙකකින් හා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාගෙන නොපිය වූ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 2000 ක් පමණ වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශ වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

වී අලෙවි  මණ්ඩලය ඉකුත් වසර 10 තුළ ලංකා බැංකුවෙන් හා මහජන බැංකුවෙන් ලබාගෙන ඇති ණය මුදල රුපියල් කෝටි 1142 ක් පමණ වන අතර ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු පොළිය රුපියල් කෝටි 200 ක් පමණ වන බව පැවසේ.

ඒ අනුව මණ්ඩලය ඉකුත් වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වනවිට රාජ්‍ය බැංකු දෙකට පමණක් ගෙවිය යුත ණය හා පොළි ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 1362 ක් පමණ වනු ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශ වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

මෙම ණය ගෙවීම සඳහා සහන කාලයක් ලබාදීමටත් ඒ වෙනුවෙන් අනුමැතියක් මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාගැනීමටත් අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි.