(රන්ජන් කස්තුරි)
 
දීප ව්‍යාප්ත සේවාවල විධායක නිලධාරීන්ට වසර 6න් 6ට උසස්වීම් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
 
දැනට පවතින ක්‍රමය වනුයේ වසර 10න් 10ට උසස්වීම් ලබාදීම වන අතර නවක්‍රමය හේතුවෙන් එම නිලධාරීන්ට කඩිනමින් උසස්වීම් ලබාගත හැකිවන බවද රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
මේ අතර දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ටද දැනට ක්‍රියාත්මත වනුයේ වසර 10න් 10ට උසස්වීම් ලබාදීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එම නිලධාරීන්ගේ උසස්වීම් ලබාදෙන වසර ගණන සංශෝධනය නොවීමෙන් විෂමතාවයක් ඇතිව තිබෙන බවද පැවසේ.
 
දීප ව්‍යාප්ත සේවාවල විධායක නිලධාරීන්ට වසර 6න් 6ට උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.