(රංජන් කස්තුරි)

විදුහල්පතිවරුන්ට ඡාත්‍යන්තර මට්ටමේ විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදී විදුහල්පති භූමිකාවේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදුකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 111 පන්තියේ සිට 1 පන්තිය දක්වා උසස්වීම් සඳහා අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ ධාරිතා සංවර්ධන පාඨමාලාව වශයෙන් එම පාඨමාලාව ආරම්භ කර තිබෙන අතර මේ වසරේදී විදුහල්පතිවරුන් 100 ක් පුහුණු කරන බව අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා කීය.

ඇගයීම පදනම්කරගෙන අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන රාමු  වැඩසටහන යටතේ රුපියල් මිලියන 41 ක් වැයකරමින් මෙම විශේෂ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකය