(ජී. ඩබ්ලිව්. ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)
 
විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව අරඹා ඇති වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් මේ වන විට සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල වැඩකටයුතු අඩාල වී ඇතැයි විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සම සභාපති ධම්මික එස්. ප්‍රියන්ත මහතා පැවසීය.
 
අද (28)  සහ හෙට (29) යනදෙදින තුළ පැවැත්වෙන මෙම වැඩ වර්ජනයට වෘත්තීය සමිතිය 18ක් එකතු වී සිටී. තමන්ට බලපා ඇති වැටුප් විෂමතා වලට විසඳුම් ලබා ගැනීමට බලධාරීන් යොමු කිරීම සඳහා මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගත් බවද ප්‍රියන්ත මහතා කීවේය.
 
සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙහි දේශන කටයුතු, කාර්යාල කටයුතු, පර්යේෂණ කටයුතු ආදී සියලු කටයුතු මේ මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් නොපැවැත්වෙන බවද සම සභාපතිවරයා පැවසීය.