රංජන් කස්තුරි
 
ලංකා බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතීඥ රොනල්ඩ් පෙරේරා මහතා පත් කරනු ලැබ තිබේ.

 
ජනාධිපති නීතීඥ රොනල්ඩ් පෙරේරා මහතා ව්‍යවස්ථා අර්බුදයට පෙර ද ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධුරය හෙබවීය.
 
මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා නැවතත් රොනල්ඩ් පෙරේරා මහතාගේ නම ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධුරයට නම් කර තිබූ අතර ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ කමිටුව එය නිර්දේශ කර තිබිණ.