(රංජන් කස්තුරි)

රජයේ වියදම් සඳහා තවත් රුපියල් කෝටි 36,700 ක මුදලක් වෙන්කර ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉකුත් ඔක්තෝම්බර් මස 23 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව සංශෝධනය කිරීමට අදාල යෝජනාව මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කර තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉකුත් ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී රජයේ වියදම් සඳහා ඒකාබද්ධ අරමුදලින් රුපියල් කෝටි 75,700 ක් වෙන්කර ගත් අතර එම මුදල රුපියල් කෝටි 1,12,400 ක් ලෙස සංශෝධනය කරන බව එම න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කළ යෝජනායේ සඳහන් වේ.