(රංජන් කස්තුරි)

පී.එල්.එස්. චාල්ස් මහත්මිය රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයෙන් ඉවත් කිරීම අසාධාරණ යැයි විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා කොළඹදී අද (5) පැවැසීය.

කොළඹ විදුලිබල බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අද පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ජනමාධ්‍යවේදියෙකු ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් රවි කරුණානායක මහතා  එසේ පැවැසීය.

එහිදී රවී කරුණානායක ඇමැතිවරයාගේ මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්න හා ඒවාට ඇමැතිවරයා ලබාදුන් පිළිතුරු මෙසේය.

ප්‍රශ්නය -  හිටපු මුදල් ඇමැතිවරයා ලෙස රේගු අර්බුදය ගැන ඔබ දරන මතය කුමක්ද?

ඇමැතිවරයා - මම දැන් විදුලිබල ඇමති

ප්‍රශ්නය - ඔබතුමාට ඒ ගැන මතයක් නැද්ද

ඇමැතිවරයා -  මතයක් තියෙනවා.අද කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ප්‍රශ්නය සකච්ඡා කරනවා .

ප්‍රශ්නය - චාල්ස් මහත්මිය ඉවත් කිරීම සාධාරණ යැයි ඔබ හිතනවද.

ඇමැතිවරයා -  අසාධාරණයි.