(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙට්ටිආරච්චි)

බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ මනාල යුවලක් අද (16) විවාහ මංගල්‍යයෙන් පසු මංගල ඇඳුමෙන්ම බලන්ගොඩ  ශ්‍රී ධර්මානන්ද විද්‍යායතන පිරිවනේ ඇති ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි  ඡන්දය ප්‍රකාශ කළහ.