(රංජන් කස්තුරි)

ජනාධිපතිවරණය ඉතාම ලඟම දිනයක පවත්වන්නැයි ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණත් ජනාධිපතිවරණය දුරම දිනයක පවත්වන්නැයි ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් මැතිවරණ කොමිසමට ලිපි යවා තිබේ.

මැතිවරණ කොමිසම එම ලිපි කිසිවකටත් ප්‍රතිචාර දක්වා නැත.

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය හැකි ලඟම දිනය නොවැම්බර් 9 වැනිදා වන අතර දුරම දිනය දෙසැම්බර් 7 බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබිණි.