(රංජිත් රාජපක්ෂ)                       

ප්‍රවාහන සේවයට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බව දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සී.බී රත්නායක මහතා පැවසීය.

රටේ මහ මාර්ග තදබදය අවම කිරීමට , දුම්රිය ප්‍රවාහනය දියුණු කිරීමට ජනතාවගේ දායකත්වයද ලබා ගන්නා බව සී.බී.රත්නායක රාජ්‍ය අමාත්‍යයවරයා පැවසීය.

කෙටි කාලීන , මාධ්‍ය කාලීන සහ දිගු කාලීන සැලසුම් යටතේ ප්‍රවාහන සේවය දියුණු කිරීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

කෙටි කාලීන ගැටළුව වශයෙන් දුම්රිය ප්‍රමාදයට විසඳුම් ලබා ගන්නා බවත් සෑම සතියකම අගහරුවාද දින සියළුම දුම්රිය බලධරීන් කැඳවා දුම්රිය ප්‍රමාදයට කරුණු සොයා බලන බවත් අමාත්‍යයවරයා කීය.

තවද දුම්රිය තුළ තිබෙන අපිරිසිදුතාවය ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන බවත් දැනට පවතින දුම්රිය මාර්ග දෙක වෙනුවට දුම්රිය මාර්ග හතරක් ඉදිකර දුම්රිය සේවය ගුණාත්මක ජනතා සේවයක් බවට පත් කිරීම සඳහා නව දුම්රිය සේවකයින් බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

නව රජයක් පත්වීමේදී එම රජයේ අමාත්‍යවරයාට අවශ්‍යය පරිදි මගි ප්‍රවාහන සේවය වෙනස් කිරීමට නොහැකි ආකාරයට ජාතික ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක් ගෙන ඒමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩි දුරටත් කීය.