පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය   10.30  ට ඇරැඹීමට නියමිතය.


පක්ෂ නායක රැස්වීමෙන් අනතුරුව කතානායක  කරූ ජයසුරිය මහතාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන්   පාර්ලිමේන්තුව ඇරැඹීමට  නියමිතය.

 

(36698)