අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවූ නොසන්සුන්තාවේ ඡායාරූප පහත දැක්වේ.

(ඡායාරූප - ළහිරු හර්ෂණ)