ආණ්ඩුවට එරෙහි යෝජනාව සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය ගණන් කළ ආකාරය හරියට සිදු නොවූ බව හිටපු ඇමැති  ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනවිරත්න මහතා පැවසීය.

‘‘ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවන යෝජනාවක් ගෙනාවා. ස්ථාවර නියෝග භාර දුන්නට පස්සෙයි විශ්වාස භංගය ගේන්න ඕනා. නමුත් කලින් බාර දීලා තිබ්බා. ඡන්දය වෙලේ හරියට ගණන් කිරීම වුණෙත් නෑ. සද්ධයෙන් සහ පෙන්නුමෙන් තමයි ඡන්දය පළ කළේ ‘‘ යයිද සෙනෙවිරත්න මහතා පැවසීය. 

(36698)