අජන්ත කුමාර අගලකඩ

 

කොළඹ කොටුවේ පිහිටි ජනරජ ගොඩනැගිල්ලේ පවත්වාගෙන යන අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය, මිලෝදා ආයතනය පවත්වාගෙන යන පැරණි ටයිම්ස් ගොඩනැගිල්ලට රැගෙන යාමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.

අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය පවත්වාගෙන යන ජනරජ ගොඩනැගිල්ලේ ඉඩකඩ සීමිත වීමත්, එහි අලුත්වැඩියා කටයුතු කඩිනමින් සිදුකළ යුතුවීමත් සැළකිල්ලට ගනිමින් කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය, කොළඹ 5, කැප්පෙටිපොළ මාවතේ පිහිටි පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ලට ගෙනයාමට, ඉකුත් රජය යටතේ තීරණය කර තිබිණි.

එහෙත් එම ගොඩනැගිල්ල වසර 40 කට වඩා පැරණි වීමත්,එහි අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරන්නට සිදුවීමත් යන කාරණා මත එම තීරණය ක්‍රියාත්මක නොකිරිමට ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.