(ඉන්දිකා රාමනායක)

ජනාධිපති මැතිවරණය අවසන් වනතෙක් සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් අත්හිටුවා ඇති බව ජාතික පොලිස් කොමිසම කියයි.

සේවය අවශ්‍යතාව මත හා අත්‍යාවශ්‍ය කරුණු මත පොලිස්පතිවරයා විසින් යොමුකරන උසස් නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා වෙත යොමුකර අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාගෙන අදාළ ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දෙන බව ජාතික පොලිස් කොමිසමේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

දැනටමත් එවන් ස්ථාන මාරුවීම් කිහිපයක්ම සිදුකළ බව එම නිලධාරියා කීය.

මේ හැර සෙසු කිසිදු ස්ථාන මාරුවීමක් මැතිවරණය නිමවනතෙක් සිදු නොකරන බවද එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් කීය.