(රංජන් කස්තුරි)

ජනාධිපතිවරණයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ මුහුණු පොතේ සහ යූ- ටියුබ් හි ඵල කරන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

අද (16) පස්වරු 6 සිට නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල සජීවී විකාශය ආරම්භ කරන බවද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පරිහරණය කරන්නන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්‍රථම වතාවට යු - ටියුම් හා මුහුණු පොතෙන් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන බවද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.