කාන්තා  ප්‍රධාන  පොලිස්  පරීක්ෂකවරියන් තිදෙනකු  සහකාර පොලිස් අධිකාරී ධුරයට උසස්  කර තිබේ.
 

ඔවුන්ට ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය පදනම් කරගනිමින් මෙම උසස් වී ලබා දී ඇතැයි  පොලිස් කොමිෂන් සභාව පවසයි.
 
ඒ අනුව  කාන්තා ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් වන  ගීතා වීරක්කොඩි (අගමැති ආරක්ෂක අංශය ), එන්. ඒ. එස්  මාරඹේ (අපරාධ වාර්තා කොට්ඨාසය ) සහ  ඒ.ඒ.ජේ.කේ සෙනවිරත්න (මහනුවර කොට්ඨාසය) යන නිලධාරින්යන් මෙලෙස උසස් වීම් ලබා තිබේ.
 
2015 පෙබරවාරි මස 27 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  මෙම උසස් වීම් අනුමත කර  ඇතැයි ද ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව  කියයි.

මෙම පත් කිරීම වසර දෙකක වැඩ බලන කාලයකට යටත්ව පත් කර ඇති අතර ,වැඩ බැලීමේ කාලය පත් කිරීමේ  නියෝගය නිකුත් කළ දින සිට ආරම්භ වේ.

 

(36698)