(ඩයනා උදයංගනී)
           

ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට ගෙන්වූ නව බලවේග කට්ටල දුම්රියක් වරායේ සිට ධාවනාගාරය දක්වා ගෙන එන අතරතුරදී පීලි පැනීමකට ලක්ව ඇතැයි වාර්තා වේ. 
           

වරාය දුම්රිය මාර්ගයේදී පීලි පැන ඇති මෙම දුම්රිය පීලිගත කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.

 

නව බලවේග කට්ටලයක් වරාය දුම්රිය මාර්ගයේ පිලී පැනීමකනව බලවේග කට්ටලයක් වරාය දුම්රිය මාර්ගයේ පිලී පැනීමකට ලක්වී ඇත.
පිලිගත කිරීමේ කටයුතුද ආරම්භ කර ඇත