එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද(20)  අගමැති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බව අගමැති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.